จุดประสงค์รายวิชา


1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนำไปใช้ในการปฏิบติงาน
3. มีเจตคติที่ดีต่องานจัดเก็บเอกสาร

(There are no discussion topics yet in this forum)